Angličtina pro zahrádkáře

Cvičení k lekci 4

doplněk k časopisu Zahrádkář 4/2008 str. 58

Excursion by the producer of fruits
Exkurze u pěstitele ovoce

Excursion by the producer of fruits - Exkurze u pěstitele ovoce

Fruits: the parts of a tree or bush that contain seeds and are often eaten for their usually sweet flesh. Fruits are an important part of food because they contain large amount of vitamins, minerals and fibre.

Ovoce: části stromu nebo keře, která obsahují semena a jejichž obvykle sladká dužina se používá k jídlu. Ovoce je důležitou součástí výživy, protože obsahuje velké množství vitaminů, minerálních látek a vlákniny.

Temperate fruits:
a) berries: currant, gooseberry, grapevine, blueberry, cranberry, raspberry, blackberry, strawberry
b) stone fruits: plum, peach, nectarine, cherry, apricot
c) dry fruits and nuts: raisins, hazelnut, walnut, almond
d) pip fruits: pear, quince, apple, medlar

Ovoce mírného pásu:
a) bobuloviny: rybíz, angrešt, hroznové víno, borůvka, brusinka, malina, ostružina, jahoda
b) peckoviny: švestka, broskev, nektarína, třešeň, meruňka
c) suché plody a ořechy: hrozinky, lískový ořech, vlašský ořech, mandle
d) peckoviny: hruška, kdoule, jablko, mišpule

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):


Subtropical and tropical fruits:
a) citrus fruits: lemon, kumquat, lime, orange, mandarin, grapefruit, pomelo
b) other fruits: banana, kiwi, pomegranate, pineapple, fig, carambola, mango, papaya, dates, lychee, coconut, chestnut, cashew, pecan nut, olives

Subtropické a tropické ovoce:
a) citrusy: citron, kumquat, limetka, pomeranč, mandarinka, grapefruit, pomelo
b) ostatní ovoce: banán, kiwi, granátové jablko, ananas, fík, karambola, mango, papaja, datle, liči, kokosový ořech, jedlý kaštan, kešu, pekanový ořech, olivy

Are they ripe?        Jsou zralé?
Can I try one?        Mohu ochutnat?
How long will they keep?    Jak dlouho vydrží?

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):


VOCABULARY::

core ohryzek
crisp křupavý, křehký
flesh dužina
fresh čerstvý
green zelený
juice šťáva
juicy šťavnatý
mellow měkký, zralý, vyzrálý
pip jádro
pulp dužina
raw čerstvý, syrový
ripe zralý
rotten shnilý
seasonal sezónní
seedless bez semen, bez jader
shell skořápka
soft měkký
sour kyselý
stone pecka
sweet sladký

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):

Proverbs and quotations
1)    He that will eat the kernel must crack the nut.
2)    Honour the tree that gives you shelter.
3)    The worst hog often gets the best pear.
4)    4)An apple a day keeps the doctor away.

1)    Kdo chce jíst jádro, musí rozlousknout ořech.
2)    Chval strom, že ti dává přístřeší (úkryt). (Česká obdoba: Neplij v studánku, nevíš, kdy z ní zase píti budeš).
3)    Nejhorší prase (nenažranec) často dostane nejlepší hrušku. (Česká obdoba: Nejpěknější jablko často spadne do h.)..
4)    Jedno jablko denně zahání lékaře.

Rose: A rose is a prickly shrub of the genus Rosa, bearing usually fragrant flowers generally of a red, pink, yellow, or white colour.
There are more than a hundred species of wild roses, all from the northern hemisphere and mostly of temperate regions.
Crossbreeding, selection, and hybridization have led to the development of many thousands of cultivars from these species. They are valued mainly for the fragrance and colour of their flowers, although some are also grown for the ornamental value of their fruits (hips).
The birthplace of the cultivated rose was probably Northern Persia. Then it spread across Mesopotamia to Palestina and across Asia Minor to Greece. The Greek colonists brought it to Southern Italy. The name originates from the Latin word "rosa".
Rose hips are sometimes eaten, mainly for their vitamin C content. They can also be used to make herbal tea, jam, jelly and marmalade.

Růže: Růže je trnitý keř rodu Rosa, mající obvykle vonné květy, které jsou zpravidla červené, růžové, žluté nebo bílé barvy.
Existuje více než stovka druhů šípkových růží, všechny pocházejí ze severní polokoule a jsou většinou z mírného pásu.
Křížení, selekce a hybridizace vedly k vyšlechtění mnoha tisíc kultivarů z těchto druhů. Jsou ceněny hlavně pro vůni a barvu svých květů, ačkoliv některé z nich jsou pěstovány pro okrasnou hodnotu svých plodů (šípků).
Místem zrodu první šlechtěné růže byla pravděpodobně severní Persie. Ta se pak šířila přes Mezopotámii do Palestiny a přes Malou Asii do Řecka. Řečtí kolonisté ji přivezli do jižní Itálie. Její název vznikl z latinského slova "rosa".
Šípky se někdy jedí, většinou kvůli obsahu vitamínu C. Může se z nich připravovat bylinný čaj, džem, želé a zavařenina.

Další Cvičení vám nabízíme v podobě *.PDF souboru.