právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

Všeobecné obchodní podmínky inzerce v časopisu Zahrádkář
(dále jen VOPI)

I. Základní ustanovení, výklad pojmů

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky inzerce (dále jen VOPI) upravují právní vztahy mezi Českým zahrádkářským svazem z.s., IČO 00443182, se sídlem v Praze 3, PSČ 130 00, Rokycanova 318/15, který je vydavatelem Časopisu Zahrádkář (dále jen časopis) a objednateli inzerce nebo reklamy (dále jen inzerce) v časopise Zahrádkář.

1.2. Objednatelem (dále jen inzerent) se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která si objedná na základě objednávky, či smlouvy o vzájemném plnění, inzerci k otištění nebo vložení v časopise.

1.3. Objednávkou se rozumí řádně vyplněný formulář objednávky a to ve všech povinných položkách, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména - údaje o zápisu objednavatele - firmy do obchodního rejstříku, jeho sídlo, IČO, DIČ, potvrzení plátce DPH, bankovní spojení, jméno zástupce oprávněného Smlouvu uzavřít. Dále zde musí být uveden termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. formát, umístění, rubrika, značka, barva). Objednávka o zveřejnění inzerce je zasílána poštou, faxem nebo e-mailem.
    V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetí osoby je povinna uvést jména klientů, pro které inzerci objednává. Agenturní provize je přiznávána agenturám pouze po dohodě a to písemnou formou jako součást rámcové smlouvy.
    Předběžný objednávkový formulář je umístěn na adrese: www.zahradkar.org, na základě tohoto předběžného formuláře zašle vydavatel inzerentovi řádnou objednávku k vyplnění a předběžně blokuje pouze prostor na vydání.

1.4. Ceníkem inzerce se rozumí aktuální ceník inzerce umístěný na www.zahradkar.org platný v době zadání inzerce.

1.5. K uzavření smlouvy o zveřejnění inzerce dojde potvrzením (akceptací) doručené objednávky vydavatelem. Doručením se rozumí zaslání e-mailem, faxem, dopisem.

1.6. Inzertními podklady se rozumí forma inzerátu včetně jeho obsahu a velikosti, požadavku na opakování zveřejnění a jiných nutných náležitostí ke zveřejnění.

1.7. Právní vztahy, které nejsou upraveny VOPI nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

 

II. Inzertní podklady

2.1. Objednatel musí vydavateli předat podklady pro inzerci včas a v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Ceníku inzerce na www.zahradkar.org. V případě, že inzerent nedodá vydavateli podklady pro objednanou inzerci řádně a včas, tj. dle termínů uzávěrek odevzdávání podkladů jednotlivých čísel časopisu uveřejněných na www.zahradkar.org - expedice, není vydavatel v prodlení se zveřejněním inzerce. Vydavatel má v tomto případě právo požadovat po inzerentovi náhradu škody za náklady a ušlý zisk, který mu vznikl v souvislosti s nepředáním řádných podkladů nebo jejich pozdním dodáním.
Vydavatel je povinen upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavateli právo od smlouvy odstoupit a současně vydavateli vzniká právo na stornovací poplatky ve výši 100% ceny inzerce v souladu s právě platným ceníkem.

Stornování objednané inzerce
Storno uznáváme pouze písemně, nejpozději 20 dnů před dnem uveřejnění se stornovacím poplatkem ve výši 50 % z ceny inzerátu. U pozdějšího storna, které již nelze zajistit, bude inzerce zveřejněna a následně účtována v plné výši.

2.2. Objednatel odpovídá za právní bezvadnost jím předložených podkladů ke zveřejnění, zejména odpovídá za to, že jím předložené podklady nejsou v rozporu s právy a právem chráněnými zájmy třetích osob, za případné porušení autorských nebo jiných práv nemateriální povahy.
V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývajících nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

2.3. Objednatel předkládá vydavateli inzerci s provedenou jazykovou korekturou. Pokud bude objednatel požadovat provedení jazykové korektury po vydavateli, není tato služba součástí objednávky. Vydavatel jí může odmítnout.

2.4. Nevyžádané podklady pro inzerci nejsou archivovány déle než 30 dní od zveřejnění inzerce.

 

III. Podmínky zveřejnění inzerce

3.1. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce, která je neetická, je v rozporu s dobrými mravy, zjevně klamavá, nebo je v rozporu s obchodními zvyklostmi a mohla by poškodit práva nebo chráněné zájmy jeho nebo třetí osoby.

3.2. Pokud inzerent neuvede, kdy má být inzerce uveřejněna, uveřejní jí vydavatel v nejbližším možném vydání časopisu. Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním musí být sdělena vydavateli včas tak, aby mohla být Objednávka potvrzena.

3.3. Inzerce je podle možností uveřejňována v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněna, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatele.

3.4. Vydavatel si vyhrazuje právo případně upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní strany. Toto právo nelze použít v případě již odsouhlasených grafických podkladů.

3.5. Vydavatel si vyhrazuje právo upravit gramaticky text inzerátu do podoby podle platných pravidel českého pravopisu. Pokud je pravopisná odlišnost výslovným přáním inzerenta, musí na to předem vydavatele upozornit.

3.6. Vydavatel bez předchozího vyžádání neposkytuje inzerentům náhledy inzerátu k autorské korektuře. Pokud si je inzerent vyžádá, budou mu poskytnuty jen v elektronické podobě - jako náhledové soubory ve formátu pdf.

3.7. Inzerent musí být pověřen k podání inzerátu, jinak má vydavatel právo jeho inzerci odmítnout.

3.8. Vydavatel zásadně nezveřejňuje písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové projevy, snímky či jiné záznamy, které se zjevně týkají třetích osob nebo projevů osobní povahy.

3.9. Pokud se vydavatel rozhodne inzerci nezveřejnit, oznámí tuto skutečnost inzerentovi a to do deseti dnů od doručení objednávky. Důvod nezveřejnění není povinen sdělovat.

3.10. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijímat inzerci od inzerenta, který je v prodlení se zaplacením dlužné částky nebo částek vůči vydavateli. Toto opatření je možné realizovat i v průběhu dlouhodobé inzertní kampaně, která již počala být realizována. V takovém případě dojde ke zrušení další inzerce, již dříve akceptované, bez náhrady vůči objednateli. Náhrada škody vůči vydavateli tímto není dotčena.

3.11. Vydavatel je povinen u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů od uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi, které přijdou po této lhůtě může vydavatel zlikvidovat. Vydavatel opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.

 

IV. Výjimky z plnění

4.1. Pro případ zásahu vyšší moci se podává výjimka pro plnění VOPI.

 

V. Cena a platební podmínky

5.1. Nedohodne-li se vydavatel s inzerentem jinak, vystaví vydavatel inzerentovi fakturu po uveřejnění inzerce v časopisu. Výše ceny za inzerci je určena potvrzenou objednávkou (rámcovou smlouvou), a je určena platným ceníkem inzerce vydavatelství.

5.2. Splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení, nejpozději však do 30 dnů ode dne uveřejnění inzerce. Společně s fakturou zašle vydavatel inzerentovi časopis s uveřejněnou inzercí. U řádkové inzerce se neposkytuje žádný doklad o zveřejnění.

5.3. Při prodlení s platbou za inzerci uhradí inzerent vydavateli navíc penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den ode dne splatnosti faktury. Inzerent je dále povinen uhradit i náklady spojené s vymáháním dlužných částek.

5.4. Pokud inzerent zaplatí za zveřejnění inzerátu hotově do pokladny vydavatele, vystaví mu vydavatel fakturu jako daňový doklad současně s příjmovým pokladním dokladem, který svědčí o zaplacení.

5.5. Vydavatel může poskytnout inzerentovi zvláštní bonusy mimo ceníkové položky za opakovanou inzerci nebo finanční objem inzerce na základě zvláštní smlouvy. Bonus není nárokový a o jeho přiznání inzerentovi rozhoduje výlučně vydavatel.

5.6. Vydavatel je oprávněn prvoinzerentovi a inzerentovi, který již v minulosti prokázal špatnou platební morálku, vystavit na objednanou inzerci fakturu a vyžadovat úhradu v termínu uvedeném na faktuře ještě před uveřejněním inzerce, pokud faktura nebude včas uhrazena, nebude inzerce zveřejněna. Faktura se považuje za uhrazenou po připsání platby na účet vydavatele.

5.7. Dále si vydavatel vyhrazuje právo stanovit individuální obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce, na inzerci specializovanou.

 

VI. Reklamace

6.1. Reklamaci je možné uplatnit u vydavatele do 15 dnů od zveřejnění inzerátu nebo do 15 dnů ode dne, kdy měl být inzerát zveřejněn. Reklamace musí být písemná.

6.2. Vydavatel se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

6.3. Vydavatel nenese odpovědnost za tiskové chyby nebo nesrovnalosti ve vytištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení technických parametrů uvedených v Ceníku inzerce. Pokud není s podklady dodán náhled (alespoň obrázek JPG) na reklamace grafické podoby inzerátu nebude brán zřetel.

6.4. Dodržení barevné věrnosti inzerátu zaručí vydavatel pouze u případů dodání podkladů ve formátu kompozitní PDF včetně barevného náhledu, driver Scitex Brisque 4, rozlišení 2540 dpi. Vše ve CMYKu. Nebo určením hodnot ve CMYKu.

6.5. Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatel neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavateli.

6.6. V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou při sazbě, tisku nebo vkládání nedostatky, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

6.7. Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavateli a vydavatel bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny jen v rámci pevně stanovené lhůty.

 

VII. Ochrana dat

7.1. Objednavatel i vydavatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnout v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto VOPI jsou platné roku 2009, poslední změna (technické podmínky PDF pro tisk) platná od 1.7 2014.

8.2. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit VOPI bez předchozího upozornění objednatele tím, že novou edici zveřejní stejným způsobem, jako byly uveřejněny původní VOPI. Zveřejněním vstupují VOPI v účinnost a jsou závazné.

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz, z.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny